предавания контакти
 
07:10
07:45
08:20
09:30
В кухнята на баба
Via sakra

  Намаляване броя на зимуващите водоплаващи птици у нас
Четвъртък, 21 Февруари 2019 10:00
 

 


Тази зима се наблюдава значително намаляване на зимуващите водоплаващи видове птици у нас. Предполага се, че една от причините е твърде топлата зима в цяла Европа. В средата на януари екип на "Зелени Балкани" посети яз. Овчарица и яз. Розов кладенец за среднозимното преброяване на водоплаващи птици. Тези изкуствени водоеми и още няколко в близост са част от мрежата защитени територии на проект Натура 2000 .. Смятат се за притегателни за водоплаващите птици, защото не замръзват през зимата . Районът е от национално значение, поради огромния брой видове птици и голямото видово разнообразие ...

Георги Дулев  – Доброволец  „ Зелени Балкани” :

„ По – важните интересни видове, които може да се наблюдават на тези водоеми, на първо място бих поставил къдроглавия пеликан. През определени зими, когато условията са подходящи, и когато в останалата част от Източна Европа не са подходящи, тук се събират около 1/4 , дори 1/3 от световната полупация на къдроглавия пеликан. Понякога числеността им достига до на 660 птици. Други видове, които могат да се срещнат тук, това са голямото количество патици – потапници, гмурци. Понякога през датите за средно зимното преброяване, тук регистрираме изключително рядката, като гнездящ вид в България белоока потапница.  Друг рядък вид, изключително рядък за Европа, и който присъства тук в големи числености, това е малкия корморан. Понякога числеността му на тези въпросни водоеми, за които говорух достига до 10 хиляди птици, което е близо 1/4 от световната им популация. Затова тези два водоема се явяват важен фактор в местообитанията на вида през зимата. Може би третото място в страната освен Крайдунавска Добруджа и Бургаски езера, където могат да се наблюдават през зимния сезон огромни ята от зимуващи гъски, това са районите на Розов кладенец и Овчарица.  Други интересни видове, които не само се срещат през зимния сезон, но и една част от тях гнездят по бреговете на язовирите, това са няколко вида хищни птици,  като особено  атрактивен е морския орел, които може би от 7 – 8 години гнезди на яз. Овчарица. Макар те да са защитени видове, са силно застрашени от човешките дейности. И за отбелязване е, че гнездото на морския орел, поради една или друга причина не влезе на територията на защитената зона на яз. Овчарица, което го прави потенциално застрашен. Те са изключително язвими по време на гнездовия сезон и заслужават особено внимание от страна на човека. Като заговорихме за застрашаване на видове, които обитават тези две влажни зони,  на първо място бих посочил неконтролирания лов и риболов през зимния сезон. Общоизвестен  факт е, че случаите на бракониерство в двете защитени зони са изключително чести. От друга страна рибарите, които съвсем нормално и законно ловят риба по бреговете на водоема, също се явяват един доста дразнещ за птиците фактор и безпокойство, което те причиняват, не е без значение за зимуващите видове”…..

Има и други фактори, които оказват влияние и заплаха за видовете, обитаващи тези влажни зони . Екипът на "Зелени Балкани" очакват с нетърпение пролетния сезон, с който идва и размножителния период на повечето видове. Между тях са редица защитени и много редки птици......

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма