предавания контакти
 
12:00
13:10
13:45
14:20
Сакралната порта
България: Вчера, днес, утре: Първото българско царство

  WWF в помощ на едно уязвимо богатство - крайречните гори
Петък, 12 Март 2021 12:18
 

 


Доброволци и екоорганизации възстановяват крайречни гори край река Марицa, в района на Стамболийски под егидата на Световния фонд за дивата природа – WWF.

 - Нели Дончева - WWF :

ОТ WWF работим по тази тема от много години. Това е така, защото тези местообитания са едни от най-редките, най-застрашените в страната ни. Днес се намираме в защитена зона р.Марица, която се простира върху 146 хил. хектара. Специалистите са установили, че на територията има 4хил.хектара от местообитание 91ЕО, крайречни гори с елша, то е приоритетно за опазване, не само в България, но и в цяла Европа.

В последствие, когато се оценява природозащитното състояние на местообитанията се оказва, че само 5 декара са в благоприятно природозащитно състояние. Това е причината от WWF да концентрираме усилия, средства, време и капацитет и да работим за възстановяването на този изключително ценен горски хабитат. През последните години работим за възстановяване на крайречните гори в близост до град Стамболийски, в рамките на защитените зони от Натура 2000, името на тази защитена зоне е „река Марица“. Площта върху която работим е близо 30 декара и тук възстановяваме крайречните гори с типични за този хабитат видове каквито са черната топола, бялата върба, черната елша, летният дъб, полският ясен. „

Реката и горите край нея са взаимосвързани,едното допринася за благополучието на другото ,но за съжаление човешката дейност се намесва разрушително в тази хармония.

- Нели Дончева - WWF :

„Крайречните гори в миналото са били онищожени в следствие на човешка дейност , най-вече в унищожаване на площи и създаване на плантации за бързо производство на дървесина, от хибридни тополи и върби, дигирането на големите реки, изкопаването на чакъл от коритата на реките. Вредната практика по прочистване на речните корита, която ,за съжаление, се прилага доста често на територията на страната. Всичко това е довело до унищожаването на естествените речни гори и превръщането им в земеделски площи, площи с инфраструктура или до плантации за бързо производство на био маса.

Трябва да обърнем внимание и на значението на крайречните гори като миграционни коридори. Те са от изключително значение, защото образуват зелената мрежа, еко коридорите, по които се придвижват много животни.  “

Какви са ползите от крайречните гори...

- Костадин Вълчев - WWF - експерт гори :

„ С развитието на гората условията се подобряват и растителността става все по-добра и по-гъста. Гората има множество въздействия върху реките. Тя може да им подобри теченията, да ги забави, да предотврати наводненията или високите вълни. Освен това поддържа фините частици. Особено добър пример в това отношение е черната елша, която е приоритетен вид, защото тя задържа микрочастиците, точно пясъка и дребните камъни, които показахме. С това не само забавя разрушителната сила на водата по-надолу, с което предпазва съоръжения, диги, мостове, подпорни стени, а и много често, точно по тези частици са се полепили замърсяванията, в това число и биогенни елементи, които пък водят до цъфтеж на водата и тогава умира много риба и всякакви организми. Наличието на крайречни гори филтрира тези отайки, подобрява условията за рибата правейки водата още по-прозрачна.

Когато имаме гора и вода, имаме два различни хабитата, т.е.условията са много по-добри, има много по-голямо разнообразие от безгръбначни и в много по-голямо количество, а те са основната храна на рибата. Наличието на стари дървета, дънери, пънове пък създава микрохабитати, които са много важни за размножаването на малките рибки. Знаем, че рибите хвърлят по десетки хиляди до милиони хайверни зърна, но колко оцеляват зависи от средата и в случая зависи от гората.

За да има крайречна гора трябва да има влага, високо ниво на подпочвени води и обратно, гората пък определя и течението на реката, така че двата елемента са важни и неразривно свързани. Те са важни и за дивеча. Няма как да има фазани ако няма крайречни гори. От тък се застъпва важността и за дивата свиня, и за сърните, елените, особено по реки като Тунджа, Камчия и други. „

Работата по възстановяването на крайречните гори стартира през 2019-та година с почистване на терените ,превърнати в сметища.Следват самите залесителни дейности ,предшествани от събиране на жълъди и семена от местни видове,произвеждане на фиданки и тестване приспособуемостта и жезнеността им.

- Нели Дончева - WWF :

  „ Използваме многообразие от дървестни и храстови видове и се надяваме в бъдеще тук да се получи една гора, която максимално да отразява характерните особености на естествените крайречни гори.  „

Да съживи спомените си от детството се надява и Иван Шимбов,партньор на WWF по проекта за възстановявавне на крайречните гори край Стамболийски:

- Иван Шимбов - озеленителна фирма :

 „ В моето детство имам спомени, че край реката е имало прекрасни гори. В тях имаше и кипеше живот... и зайци, и фазани, и яребици, които намираха убежище в тези крайречни гори. Удоволствието да се работи с коректни партньори като  WWF и това с което са се заели ни мотивира да бъдем и участници в подготовката на терените и участници в залесяването. „

- Нели Дончева - WWF :

 „ Много лесно могат да бъдат унищожени крайречните гори. Това става за секунди, буквално, но възстановяването е един изключително труден, бавен, сложен процес. То изисква много ресурси, както  човешки, така и финансово. Полагаме всички необходими грижи от наша страна. Много се радваме, че има и доброволци, които са участвали в залесителните мероприятия, радваме се, че намерихме подходящ изпълнител с професионализъм и качество, който да ни съдейства на терен. Като цяло, очакваме добри резултати. „

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма