предавания контакти
 
11:35
12:00
13:10
13:45
Сакралната порта

  Зимен мониторинг на прилепите
Петък, 05 Март 2021 11:33
 

 


Екипи на Зелени Балкани и Центъра за изследване и защита на прилепите са в Деветашката пещера за мониторинг на зимуващите там прилепи.

  • Елена Тилова - СНЦ Зелени Балкани

„В пещерата в момента сме съвместен екип на Зелени Балкани и Центъра за изследване на защита на прилепите, за да осъществим традиционният зимен мониторинг. Идеята на този мониторинг е да осъществим преброяване на прилепите, което да ни даде възможност да следим промените в прилепната колония, къде всъщност зимуват прилепите, в коя година в коя пещера са имали изместване, намаляване на тяхната численост, а това от своя страна е от изключително значение, както за управлението на самият обект, така и за опазване на прилепите в България. Тъй като статута на защитената територия забранява проникването на туристи във вътрешността на пещерата, то тук това е допустимо само за целите на научните изследвания и мониторинга, като за целта ние разпологаме и с специално разрешително на Министерството на околната среда и водите и в момента дейността ни се контролира от представители на РИОСВ Плевен. Всички дейсноти са съчетани с реални дейности за мониторинг и не са самоцелни, като по този начин целим да предотвратим каквото и да е безпокойство за прилепите, тъй като за тях, като защитени видове е забранено да бъдат безпокоени по какъвто и да е начин.“

За прилепите в пещерите техни важни подземни местообитания , мониторингът се прави два пъти в годината.Така се установява числеността както на зимните,така и на размножителните колонии. Защо тази информация е толкова важна.Защото прилепите са животни с незаменимо място в екосистемите . Унищожавайки големи количества насекоми ,много от които вредители по селското и горското стопанство ,те са от огромно значение за нас -хората.Затова са редки и защитени видове ,едни от най-важните животни,които мрежата НАТУРА 2000 опазва.Прилепите в пещерите са най-уязвими през 2 периода в годината-когато раждат и отглеждат малките си-15-ти май-30-ти юли и в периода на презимуването - 1-ви декември -30-ти март ,когато са в състояние на зимен сън.Въпреки ,че не всички видове прилепи са свързани с тях,пещерите са едно от най-значимите местообитания за тях -като убежища ,като място за презимуване и размножаване.

  • Елена Тилова - СНЦ Зелени Балкани

„Природна забележителност Деветашка пещера има уникално значение за прилепите, като представлява една от трите  най – значими пещери в България. Тя е също така един от най – значимите обекти с международно значение за прилепите, които са включени в списъка на EUROBATSмеждународното споразумение за опазване на прилепите в Европа. Тук се срещат големи зимни колонии, като основения вид, който е представен през зимата – това е пещерния дългокрил, чиято численост в пещерата достига от 10 до 33 хиляди екземпляра и се предполага, че всички прилепи от този вид, които се срешат в Дунавската низина и в предбалкана се събират да зимуват в тази пещера. Също значителна е и числеността на ръждивите вечерници, които достигат до 7 хиляди индивида през зимата и в по – малка численост са представени големите подковоноси и дългопръстите нощници. В тази пещера се срещат общо 15 от 33 вида прилепи, които обитават страната ни и освен за тяхното зимуване, тя е значима и по време на размножителният им период, когато тук се формират размножителни колонии, които са изключително уязвими на човешкото въздействие, на безпокойството, което понякога се упражнява от големия туристически поток в пещерата. През този период прилепите са податливи на безпокойство, много често техните малки падат на земята, когато хората са твърде шумни или когато се задържат, подари което има и ограничение в пещерата за достъпа до полутъмните й части или тъмната част през зимният период, за да може да се гарантира сигурноста и безопасността на прилепите. „

Данните от мониторингите на прилепите, България докладва пред Европейския съюз, като страна, подписала Директивата за местообитанията – един от най - важните документи за опазване на природата в Европа. В него е заложено създаването на европейската мрежа НАТУРА 2000 - за опазване на най - ценните видове и местообитания, а страните имат задължение на всеки 4 години да докладват състоянието на популациите на тези видове.

#Natura2000NewHorizons

 
 
 
 
програма